MegaBIP 4

Deklaracja Dostępności

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-02-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-07

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-07. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) - można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alina Popławska, it@dpsdladoroslych.bytom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 281-41-23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ul. Dworcowa 7 41-902 Bytom

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

- wejście główne do budynku od ul. Dworcowej 7, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;

- wejście i wjazd dla samochodów od ul. Jagiellońskiej, które jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami;

1. Budynek jest wyposażony w podjazd dla wózków od podwórza (wjazd od ul. Jagiellońskiej).

2. Budynek jest wyposażony w windy, z których jedna ma klawisze oznaczone alfabetem Braile'a.

3. Punkt informacyjny znajduje się przy głównym wejściu.

4. Parking znajduje się na terenie Domu Pomocy Społecznej. 

5. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Udogodnienia

 1. Podjazd dla wózków.
 2. Winda, klawisze oznaczone alfabetem Braile'a.
 3. Miejsca parkingowe usytuowane blisko wejścia do budynku. 

Utrudnienia

 1. Brak systemu przyzywowego w toaletach.
 2. Brak toalety przystosowanej dla osób poruszającyh się na wózku.

Informacje dodatkowe

 1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
 2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 3. Strona prezentuje poziom zgodności AAA.
 4. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza polskiego języka migowego. Chęć skorzystania z usługi tłumacza należy zgłosić telefonicznie, faxem lub e-mailem z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać. Windy są wyposażone w barierki i lustra.