MegaBIP 4

Projekt

Stowarzyszenie” Bytomska Radość Życia” – Lider oraz Gmina Bytom/ Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu – partner realizuje projekt nr WND-RPSL.09.02.01-24-05B3/16-006 pn. ”W partnerstwie skuteczni – dostępne i efektywne usługi społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieście Bytom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie :9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- ZIT.

Cel projektu: Wzrost dostępności zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych dla UP poprzez udzielenie wsparcia w postaci wielowymiarowych działań aktywizacyjnych społecznie i rozbudowujących autonomię i niezależność.

Działania:

  • uruchomienie Centrum Wsparcia,
  • wsparcie grupowe dla osób przewlekle psychicznie chorych (trening umiejętności społecznych, grupa terapeutyczna,wsparcia, psychoedukacyjna, z zakresu integracji społecznej),
  • wsparcie indywidualne wielospecjalistyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych i otoczenia,
  • działania readaptacyjne przygotowujące do samodzielnej egzystencji.

Termin realizacji: 04.05.2017 r. -31.12.2018 r.

Wysokość dofinansowania: 888 441,79 zł , w tym wkład Unii Europejskiej w projekt: 812 016,69 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu i wnioskiem o dofinansowanie beneficjent zobowiązał się do zachowania trwałości miejsc dla świadczeń usług asystenckich i opiekuńczych.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod nr telefonu 32 281 41 23 lub mailowo sekretariat@dpsdladoroslych.bytom.pl


www.mapadotacji.gov.pl


Opublikował: Alina Popławska
Publikacja dnia: 28.07.2022, 12:23
Dokument oglądany razy: 1 509
Podpisał: Alina Popławska
Dokument z dnia: 28.02.2022