MegaBIP 4

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Działając na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informują iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu, ul. Dworcowa 7, 41-902 Bytom reprezentowany przez Dyrektora.
 2. W Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Pani Katarzyna Jurczyk – Kwiecień, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@um.bytom.pl; adres pocztowy: Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych na podstawie przepisów prawa oraz wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą zgody, m. in. w celu:
  • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • obsługi procesów rekrutacji a także zatrudnienia pracowników, organizacji stały,     praktyk oraz wolontariatu, umów cywilnoprawnych,
  • realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami,
  • prowadzenia postępował o udzielenie zamówień publicznych,
  • prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,
  • rozpatrzenia/załatwienia sprawy, z którą zwraca się osoba, której dane dotyczą,
  • archiwizacji w/w dokumentów oraz danych.
 4. Podane dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa, będą przekazywane innym podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane a także w celach archiwalnych.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia (w zakresie danych udostępnionych na podstawie wyrażonej zgody),ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje osobie, której dane dotyczą prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Dane nie będą transferowane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu


Opublikował: Alina Popławska
Publikacja dnia: 28.02.2022, 07:18
Dokument oglądany razy: 2 018
Podpisał: Alina Popławska
Dokument z dnia: 28.02.2022