MegaBIP 4

Zasady funkcjonowania

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ma charakter stacjonarny i jest przeznaczony dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych.

Tryb kierowania i przyjmowania osób do Domu oraz wysokość odpłatności za pobyt w Domu regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
Dom zapewnia całodobową opiekę świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług, uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. 
Dom świadczy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących. 
Dom realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi względem mieszkańców Domu. 
Dom prowadzi mieszkania treningowe przygotowujące mieszkańców Domu do usamodzielnienia oraz mieszkania chronione i wspomagane dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Józefczaka 14

W celu realizacji zadań statutowych Dom współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami i stowarzyszeniami.

Średni miesięczny koszt utrzymania w placówce w roku 2022 – został ustalony na poziomie 4.616,00 zł.
Jednostka znajduje się w ścisłym centrum miasta, a jej siedzibę stanowią trzy ponad stuletnie budynki mieszkalne i budynek gospodarczy.


Opublikował: Alina Popławska
Publikacja dnia: 14.03.2022, 07:39
Dokument oglądany razy: 2 969
Podpisał: Alina Popławska
Dokument z dnia: 28.02.2022